6 Slade Street, Mandurah
0418 905 499 / 08 9582 0437 maxssmashrepairs@bigpond.com